Projektové řízení staveb

 • Projektové dokumentace dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a následných novel
 • Základy územního a stavebního řízení
 • Příprava projektu / Zadávací dokumentace (výkaz výměr, SoD, projektová dokumentace, přílohy)
 • Sestavení časového plánování / Harmonogram projektu / Ganttův diagram
 • Sestavení plánu Cashflow
 • Plán zajištění BOZP
 • Strategie řízení projektu
 • Příprava staveniště
 • Subdodavatelský systém / Nákup dodávek a subdodávek
 • Koordinace a kontrola řízení průběhu stavby a administrace
 • Řízení kvality projektu
 • Financování a fakturace, garance, zádržné, pojištění
 • Přejímky, vady a nedodělky, uvedení do provozu